Styrelsen kan under förutsättning att kraven i gällande stadgar uppfylls, bevilja bidrag/sponsring
för uppförande och/eller reparation av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet som finns i
anslutning till bolagets verksamheter.

Ansökningshandlingar som ska omfatta styrelseprotokoll, projektbeskrivning och kalkyl ska skickas
till ordförande i stiftelsen.

Oskar Nilsson 076-106 97 35, Ordförande
070 559 4404, oskar.nilsson@storaenso.com