Uddeholms Personalstiftelse har genom permutation efter beslut av Kammarkollegiet den 29 november 1994 ändrat namn till Stiftelsen Skogsudden, ändrat ändamålet i § 1 den 11 september 2001 och den 16 februari 2011 map destinatärernas organisationstillhörighet, den 29 augusti 2012 ändrades § 2 map antalet styrelse-ledamöter och suppleanter. För stiftelsen gäller följande stadgar.

§ 1

Stiftelsen Skogsudden har till uppgift att förvalta tillgångar och till stiftelsen inflytande medel samt använda dem för sociala ändamål till fromma för destinatärerna

Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är t.ex. understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid bolagen samt understöd till förbättrade levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mer avlägsna skogsbygder.

Destinatärerna skall vara följande tjänstemän:

Tjänstemän tillhörande Stora Enso Packaging Boards, Skoghalls Bruk

Tjänstemän tillhörande Stora Enso Skogs förvaltningar med verksamhet inom Värmlands och Dalslands Landskapsgränser

Med tjänstemän avses i dessa stadgar tjänstemän som inte är arbetsledare eller kontorsanställda.

§ 2

Stiftelsen Skogsuddens angelägenheter skall handhas av en styrelse med säte i Hammarö Kommun. Styrelsen skall bestå av fyra(4) ledamöter med var sin suppleant. Styrelseledamöterna och suppleanterna skall utses av destinatärerna för en tid av två år.

§ 3

Till sammanträde med styrelsen skola samtliga ledamöter kallas. Anmäler någon förfall, kallas dennes suppleant.

Styrelsen som inom sig själv utser ordförande, är beslutför när minst tre(3) ledamöter är tillstädes. Vid föredragande av ärende till avgörande gäller såsom styrelsens beslut den mening, om vilket de flesta närvarande ledamöterna förenar sig. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att i dyligt fall ordförandeval avgöres genom lottning.

§ 4

Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen vilka styrelsen därtill utser.

§ 5

Styrelsen skall ombesörja att för stiftelsen föras fullständiga räkenskaper, som den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Styrelsen skall varje år avgiva en berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Berättelsen skall före 1 mars varje år överlämnas till i § 6 omförmälda revisorer.

§ 6

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall finnas två(2) revisorer. Revisorerna utses av destinatärerna. Revisorerna skall utses för en tid av två(2) år. Val ska ske samtidigt med styrelseval.

§ 7

Revisorerna äga att när som helst inventera stiftelsens tillgångar samt granska alla böcker och handlingar. Av revisorer begärd upplysning rörande förvaltningen må icke av styrelsen förvägras.

Revisorerna skola till stiftelsens styrelse senast den 15 mars varje år inlämna berättelse över granskning.

§ 8

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över stiftelser.

§ 9

Upplösning av stiftelsen kan ske och ändring av dess stadgar genomföras om stiftelsens fullständiga styrelse enhälligt fattar beslut härom och Kammarkollegiet besluta därom i lagstadgat ordning.

———————————

Urkund

Uddeholms Aktiebolag sociala fond grundar härmed en stiftelse benämnd Uddeholms Personalstiftelse Skogsudden och överlämnar till stiftelsen ett belopp på sextioentusenfemhundra (61 500) kronor att förvaltas i enlighet med följande stadgar.

§ 1.
Stiftelsen har till uppgift att förvalta tillgångar och till stiftelsen inflytande medel samt att använda dessa för sociala ändamål till fromma för vid Uddeholms Aktiebolag anställda tjänstemän inom skogsbruket och skogsindustrin även som tjänstemän, som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom bolagets virkesfångstområde.

Sådana sociala ändamål, som avses, i första stycket, äro exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelser, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid bolaget samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna äro dels ändamål, som kunna skada bolaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels ock ändamål, vilkas tillgodoseende kunna sägas tillhöra bolagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest böra i vanlig ordning ombesörjas av bolaget. Icke heller skola anslag av stiftelsens medel beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag böra utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som avses vara särskilt önskvärda.

De ändamål, vartill stiftelsens medel må användas, skola vara sådana, att bolaget vid direkt omkostnad för dylika ändamål är berättigade till avdrag vid taxering till inkomstskatt, antingen på en gång eller i form av årlig värdeminskningsavdrag.

Anmärkning: Med tjänstemän avses i dessa stadgar tjänstemän, vilka inte är arbetsledare, samt kontorsanställda.

§ 2.
Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse med säte i Uddeholm, vilken skall bestå av fyra ledamöter med var sin suppleant, varav två ledamöter och två suppleanter skola utses av Uddeholms Aktiebolags tjänstemän i Skoghall samt två ledamöter och två suppleanter av tjänstemännen vid bolagets skogsförvaltning och försäljningsavdelningar för skogsindustriprodukter.

Styrelseledamöter och suppleanter skola utses för en tid av två kalenderår i sänder, dock att de av tjänstemännen i Skoghall första gången utsedda ledamöterna och suppleanterna skola utses för en tid av ett kalenderår.

Det åligger styrelsen att årligen – vartannat år i Skoghall och vartannat år i Uddeholm – före mars månads utgång under första året av löpande tvåårsperiod föranstalta om val av styrelseledamöter och suppleanter.
Till dess val kunnat hållas, skola stiftelsens angelägenheter handhavas av en av Uddeholms Aktiebolags Sociala Fond utsedd interimsstyrelse.

§ 3.
Till sammanträde med styrelsen skola samtliga ledamöter kallas. Anmäler någon förfall, kallas dennes suppleant.

Styrelsen, som inom sig utser ordförande, är beslutsför när minst tre ledamöter äro tillstädes. Vid företagande av ärende till avgörande gäller såsom styrelses beslut den mening, om vilken de flesta närvarande ledamöterna förena sig. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att i dylikt fall ordförandeval avgöres genom lottning.

§ 4.
Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, vilka styrelsen därtill utser.

§ 5.
Styrelsen skall ombesörja att för stiftelsen föras fullständiga räkenskaper, som den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.
Styrelsen skall varje år avgiva en berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Berättelsen skall före den 1 mars varje år överlämnas till i § 6 omförmälda revisorer.

§ 6.
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skola finnas två revisorer med två revisorssuppleanter, varav en revisor och en revisorssuppleant skola utses av Uddeholms Aktiebolags tjänstemän i Skoghall samt en revisor och en revisorssuppleant av tjänstemännen vid bolagets skogsförvaltning och försäljningsavdelningar för skogsindustriprodukter.
Revisorerna och revisorssuppleanterna skola utses för en tid av två kalenderår, dock att mandatperiod för den revisor och revisorssuppleant vilka första gången utses av tjänstemännen i Skoghall, skall vara ett kalenderår.
Val av revisorerna och revisorssuppleanter skall ske samtidigt med styrelseval.

§ 7.
Revisorerna äga att när som helst inventera stiftelsens tillgångar samt granska alla böcker och handlingar. Av revisor begärd upplysning rörande förvaltningen må icke av styrelsen förvägras.

§ 8.
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över stiftelser och dess stadgar skola för giltighet fastställas av tillsynsmyndigheten.

§ 9.
Upplösning av stiftelsen kan ske och ändring av dess stadgar genomföras, om stiftelsens fullständiga styrelse enhälligt fattar beslut härom och tillika tillsynsmyndigheten godkänner beslutet.

§ 10.
Vid stiftelsens upplösning skola då befintliga medel enligt styrelsens bestämmande användas i första hand för ändamål i enlighet med § 1 av dess stadgar. Skulle tillgångar därefter återstå, skola, de användas för välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål, som landshövdingen i Värmlands län må anvisa.